Missie & Visie

Missie

De Stichting beoogt de ontwikkeling, het welbevinden en geluk van kinderen met een beperking te bevorderen (en dat van hun gezinnen), hun integratie in de samenleving te verbeteren en het taboe rond hen in de Nederlandse - en in andere culturen -  te doorbreken door het onderwerp bespreekbaar te maken.

Doelgroep  

De belevings- en activiteitentuin is primair bedoeld voor kinderen met een beperking. Immers voor hen zijn de reguliere speelgelegenheden vaak niet geschikt. Maar omdat wordt gestreefd naar integratie van kinderen met een beperking worden ook “gewone” kinderen uitgenodigd om te komen spelen. Zo kunnen zij leren omgaan met kinderen met een beperking. Kinderen kunnen van elkaar leren.

Rekening houdend met de behoefte van de kinderen zal het steeds gaan om kleine groepjes kinderen (5 tot max. 10 kinderen gespreid over de verschillende onderdelen van de tuin). Zo wordt overprikkeling voorkomen.

Op deze manier wil de stichting graag van betekenis zijn voor kinderen met en zonder een beperking in Hattem en omgeving, en voor hun ouders, mantelzorger en begeleiders. Ook zal de tuin voor ouderen toegankelijk zijn. De toegang zal worden gereguleerd via een systeem van afspraken.  

Samenwerking

Het is van belang te zien dat met de realisatie van dit project een voorziening ontstaat binnen het domein van de jeugdzorg. Daarvan kunnen kinderen uit Hattem, Zwolle, Heerde en Oldebroek, en eventueel de verdere omgeving, gebruik maken. Om die reden wordt samenwerking gezocht met de gemeente Hattem, en andere gemeenten in de omgeving, met de Jeugdzorg in Hattem en met andere relevante personen en instellingen. Daaronder horen ook de scholen voor speciaal onderwijs.

Een van de doelen van de samenwerking is versterking van de deskundigheid van de stichting en de belevingstuin.  

De samenwerking kan ook leiden het bieden van arrangementen voor scholen, waarbij scholen met hun kinderen een bezoek kunnen brengen aan de belevingstuin. Op hun beurt dragen scholen dan via een vriendenbijdrage bij aan de intandhouding van de belevingstuin.

Contact met de Jeugdzorg kan bijdragen aan de bekendheid van de belevingstuin bij de medewerkers van de Jeugdzorg met het oog op eventuele verwijzingen.  

Sponsoring

De stichting streeft ernaar om de deelnemerskosten beperkt te houden. De kosten mogen geen drempel opwerpen voor ouders om met hun kind naar de belevingstuin te komen. Dat kan alleen als er op een andere manier middelen geworven kunnen worden.  

Het doel is dat sponsorgelden van particulieren en bedrijven grotendeels dekkend zijn voor de bouw en de exploitatie van de belevingstuin. Ouders die met hun kind naar de belevingstuin willen komen betalen dan een beperkt bedrag uit het PersoonsGebondenBudget.