Missie & Visie

Missie

De Stichting beoogt de ontwikkeling, het welbevinden en geluk van kinderen met een beperking te bevorderen (en dat van hun gezinnen), hun integratie in de samenleving te verbeteren en het taboe rond hen in de Nederlandse - en in andere culturen -  te doorbreken door het onderwerp bespreekbaar te maken.

Visie

God heeft alle mensen naar Zijn beeld geschapen. Alle mensen zijn uniek in hun eigenheid. Zij kennen alle hun talenten, hun mogelijkheden, maar ook hun beperkingen.  

In mogelijkheden en beperkingen van mensen zijn er vele gradaties. Toch zijn alle mensen Gods schepping en verdienen allen liefde en respect. Dat geldt ook voor hen die wij aanduiden als mensen met een beperking.  

Met “ met een beperking” bedoelen we dat zij zich niet zelfredzaam in de samenleving kunnen bewegen. Ze zijn vaak extra kwetsbaar en afhankelijk dan wat wij “gewone” mensen noemen. Daardoor werden ze en worden ze door de samenleving, openlijk of minder openlijk als niet gelijkwaardig ervaren en behandeld. Er is veel strijd en inspanning nodig om de samenleving ook voor hen leefbaar te maken.  

De stichting wil zich inzetten voor kinderen met een beperking. De stichting doet dat in het voetspoor van Jezus, die oog had voor kinderen en voor mensen aan de rand.

Veel kinderen met een beperking hebben iets anders nodig, dan wat wij “gewone” kinderen noemen, om zich veilig en gelukkig te voelen.  

De stichting wil hierin bijdragen: een voorziening inrichten die aangepast is voor kinderen met een beperking: een voorziening waarin ze kunnen spelen, waarin ze zich kunnen ontspannen en met behulp waarvan zij zich ook verder kunnen ontwikkelen. Het wordt een fijne en verantwoorde “speeltuin”.  Het wordt een tuin die beschikbaar is voor alle kinderen die een beperking hebben. Zij mogen hier komen genieten en spelen.  

Ieder mens heeft beperkingen. Toch spreken we gek genoeg van kinderen met een beperking en “gewone” kinderen. Om integratie van de kinderen met een beperking te bevorderen kunnen ook “gewone” kinderen komen spelen. Op die manier kunnen die kinderen ontdekken dat kinderen met een beperking hun eigen waarde en aardigheid hebben. Ze ontdekken ook dat ieder kind anders is. Dat kan begrip bevorderen en pesten tegengaan. Omgekeerd kunnen kinderen met een beperking genieten van het spelen met andere kinderen.  

Volgens Howard Gardner zijn er verschillende vormen van intelligentie. Ieder mens beschikt minstens over één van deze vormen van intelligentie. Dat geld ook voor mensen met een beperking. Dit bewustzijn versterkt het wederzijds respect en helpt in de onderlinge omgang.

Doelstelling  

De stichting stelt zich ten doel:

  1. de aanleg en instandhouding van een voor de doelgroep aangepaste snoezeltuin, beleeftuin, geurtuin, met daarin diverse elementen die kinderen in staat stellen zich te ontspannen,  werkelijkheid om zich heen te ervaren en daarvan te genieten;
  1. kinderen met een beperking en hun ouders uit Hattem en omgeving (in ruime zin) gelegenheid te bieden van deze voorziening gebruik te maken;
  1. deze kinderen in aanraking te brengen met zgn. “gezonde” kinderen en met ouderen en vice versa, om zo de integratie te bevorderen van kinderen met een beperking en tevens de eenzaamheid van ouderen te helpen doorbreken; Het gaat om schoolkinderen van 0-12 jaar; in deze leeftijdsgroep leren kinderen veel van elkaar, bv. door te imiteren.
  1. het leveren van een bijdrage aan het doorbreken van het taboe dat in sommige culturen bestaat rond mensen met een beperking;  
  1. Kinderen en anderen gebarentaal te leren, zodat men de basisgebaren leert toepassen. Dat kan communicatie met mensen met een beperking bevorderen. Zij kunnen soms niet spreken, maar kunnen soms des te beter observeren. Gebaren helpen dan bij de communicatie.  
  1. In het belang van de doelgroep stimuleert de stichting de ontwikkelen van een kledinglijn voor kinderen met een beperking die de gelukkige en gezonde eigenschappen van de kinderen benadrukken. Deze kledinglijn heeft ook tot doel de zelfredzaamheid van kinderen met een beperking te versterken. Kinderen vinden het soms  – vooral als ze gaan puberen – niet fijn meer dat anderen in hun intieme ruimte komen. Kleding heeft derhalve behalve een Estische -, ook een praktisch doel.

De belevingstuin is niet bedoeld voor opvang van de kinderen. Dat betekent dat de betrokkenheid van ouders of verzorgers, tijdens het verblijf, vanzelfsprekend is.  

Doelgroep  

De belevings- en activiteitentuin is primair bedoeld voor kinderen met een beperking. Immers voor hen zijn de reguliere speelgelegenheden vaak niet geschikt. Maar omdat wordt gestreefd naar integratie van kinderen met een beperking worden ook “gewone” kinderen uitgenodigd om te komen spelen. Zo kunnen zij leren omgaan met kinderen met een beperking. Kinderen kunnen van elkaar leren.

Rekening houdend met de behoefte van de kinderen zal het steeds gaan om kleine groepjes kinderen (5 tot max. 10 kinderen gespreid over de verschillende onderdelen van de tuin). Zo wordt overprikkeling voorkomen.

Op deze manier wil de stichting graag van betekenis zijn voor kinderen met en zonder een beperking in Hattem en omgeving, en voor hun ouders, mantelzorger en begeleiders. Ook zal de tuin voor ouderen toegankelijk zijn. De toegang zal worden gereguleerd via een systeem van afspraken.  

Samenwerking

Het is van belang te zien dat met de realisatie van dit project een voorziening ontstaat binnen het domein van de jeugdzorg. Daarvan kunnen kinderen uit Hattem, Zwolle, Heerde en Oldebroek, en eventueel de verdere omgeving, gebruik maken. Om die reden wordt samenwerking gezocht met de gemeente Hattem, en andere gemeenten in de omgeving, met de Jeugdzorg in Hattem en met andere relevante personen en instellingen. Daaronder horen ook de scholen voor speciaal onderwijs.

Een van de doelen van de samenwerking is versterking van de deskundigheid van de stichting en de belevingstuin.  

De samenwerking kan ook leiden het bieden van arrangementen voor scholen, waarbij scholen met hun kinderen een bezoek kunnen brengen aan de belevingstuin. Op hun beurt dragen scholen dan via een vriendenbijdrage bij aan de intandhouding van de belevingstuin.

Contact met de Jeugdzorg kan bijdragen aan de bekendheid van de belevingstuin bij de medewerkers van de Jeugdzorg met het oog op eventuele verwijzingen.  

Sponsoring

De stichting streeft ernaar om de deelnemerskosten beperkt te houden. De kosten mogen geen drempel opwerpen voor ouders om met hun kind naar de belevingstuin te komen. Dat kan alleen als er op een andere manier middelen geworven kunnen worden.  

Het doel is dat sponsorgelden van particulieren en bedrijven grotendeels dekkend zijn voor de bouw en de exploitatie van de belevingstuin. Ouders die met hun kind naar de belevingstuin willen komen betalen dan een beperkt bedrag uit het PersoonsGebondenBudget.